UAB BALTIC MEDSERVICE privatumo politika

 

Bendrosios nuostatos

 

 1. UAB Baltic Medservice, įmonės kodas 302591505, adresas – Laisvės pr. 125, Vilnius (toliau – Bendrovė) saugo ir gerbia duomenų subjektų (toliau Asmenų) privatumą, bei įsipareigoja laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.
 2. Ši privatumo politika (toliau – Politika) yra parengta tam, kad duomenų subjektai galėtų susipažinti, kaip Bendrovė tvarko jų asmens duomenis, taip pat kokios priemonės yra įgyvendinamos Bendrovėje siekiant tinkamai apsaugoti tvarkomus asmens duomenis. Ši Politika neapima Bendrovės darbuotojų, partnerių ar partnerių atstovų asmens duomenų tvarkymo.
 3. Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas), ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Bendrovė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  • Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
  • Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;
  • Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
  • Asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri yra būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
  • Duomenų subjekto asmens duomenys yra saugomi Bendrovės nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus Asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami;
  • Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto šių duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 2. Tvarkydama Asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina Asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, stebi jų laikymąsi ir kaupia duomenis Reglamento reikalavimų atitikčiai įrodyti.
 3. Asmens duomenis minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi gali būti perduoti:

 

 • valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, teismams ir kitiems tretiesiems asmenims, kai to įsakmiai reikalauja taikyti teisės aktai, ar su tokiais asmenimis sudarytos sutartys;
 • kitiems tretiesiems asmenims, tik gavus Asmens sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;
 • duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Asmenų duomenis Bendrovės kaip duomenų valdytojo vardu;
 • kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.
 1. Asmens duomenys Bendrovėje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš Asmenų.

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

 

 1. Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  • priimti klientų užklausas internetu ir į jas tinkamai atsakyti;
  • bendrauti su klientais klausimais, susijusiais su Bendrovės parduodamais produktais ir (arba) teikiamomis paslaugomis bei atgaliniam ryšiui su klientais palaikyti;
  • naujų darbuotojų paieška;
  • kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti Asmenų asmens duomenis, kai Asmenys duoda savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.
 2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:
  • Asmens sutikimas ir (arba) sutarties vykdymas;
  • Bendrovės teisinė pareiga nagrinėti ir atsakyti į Asmenų užklausas, o taip pat Bendrovės teisėtas interesas vertinti besikreipiančių asmenų atsiliepimus, tikslu gerinti Bendrovės veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

 

Bendrovės tvarkomi asmens duomenys

 

 1. Priimti klientų užklausas internetu ir į jas tinkamai atsakyti – Asmens vardas, el. paštas.
 2. Bendrauti su klientais klausimais, susijusiais su Bendrovės parduodamais produktais ir (arba) teikiamomis paslaugomis bei atgaliniam ryšiui su klientais palaikyti – Asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. paštas, telefono nr.
 3. Naujų darbuotojų paieška – Asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, gyvenimo aprašymas (CV).
 4. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Asmens sutikimu ir kurie yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma Asmens sutikimo.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 

 1. Bendrovė saugo asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Asmeniui teikiamas paslaugas ir duomenų tvarkymo tikslus, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).
 2. Asmens duomenys saugomi vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo metu galiojančia Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle.
 3. Asmens duomenų, naudojamų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – iki šio sutikimo atšaukimo dienos. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami.
 4. Besikreipiančių į Bendrovę asmenų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo gaunamos užklausos išsprendimo.
 5. Asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki asmens sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą Bendrovei numato kiti teisės aktai.
 6. Ilgesnis negu šioje Politikoje nurodytas Asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:
  • būtina, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • Asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • gaunamas Duomenų subjekto prašymas susipažinti su savo Asmens duomenimis;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 1. Bendrovė įsipareigoja užtikrinti Asmenų teises, garantuoja, kad jos bus tinkamai įgyvendinamos, o visa informacija bus pateikiama tinkamai ir laiku.
 2. Asmenys turi šias teises:
  • žinoti apie Asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu;
  • reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys;
  • perkelti Asmens duomenis (prašyti gauti savo asmens duomenis įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ir/ar perduoti kitam Duomenų valdytojui);
  • reikalauti ištrinti ar apriboti Asmens duomenis, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys ar yra kitas Reglamente nustatytas pagrindas;
  • atšaukti sutikimą, kuris buvo duotas Bendrovei;
  • kitas Reglamente ir teisės aktuose numatytas teises.
 3. Asmuo, siekdamas pasinaudoti šios Politikos 23 punkte nurodytomis teisėmis privalo pateikti Bendrovei rašytinį prašymą, nurodydamas kokia teise nori pasinaudoti bei pateikdamas tokiam prašymui įgyvendinti reikalingą informaciją. Toks prašymas gali būti pateikiamas Bendrovės buveinėje, paštu arba el. paštu: admin@balticmedservice.lt.
 4. Pateikdamas prašymą, Asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:
  • Pateikdamas prašymą Bendrovėje registruojančiam prašymą darbuotojui turi pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Pateikdamas prašymą paštu, kartu su prašymu turi pateikti galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
  • Pateikdamas prašymą el. paštu, turi pasirašyti elektroniniu parašu ar kitaip patvirtinti savo tapatybę teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Asmuo savo teises gali įgyvendinti pats ar per atstovą. Jei atstovaujamojo Asmens vardu į Bendrovę kreipiasi atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamojo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokių Taisyklių 23 punkte nurodytų duomenų subjektų teisių ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtinta kita teisės aktų nustatytą tvarka.
 6. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė turi teisę prašyti papildomosinformacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 7. Bendrovė Asmens prašymo, kuris pateiktas nesilaikant Politikoje numatytų reikalavimų, nenagrinėja. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Bendrovė informuoja prašymą pateikusį asmenį.
 8. Politikos reikalavimus atitinkantį prašymą Bendrovė išnagrinėja ir įgyvendina duomenų subjektų teises, išskyrus įstatymų numatytus atvejus arba kai nustatomos kitos Reglamente ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant duomenų subjektų teisės negali būti įgyvendinamos.
 9. Asmuo neturi teisės į duomenų perkeliamumą tų Asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
 10. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog Asmens teisės yra apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Asmuo apie tai informuojamas.
 11. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
 12. Bendrovė gavusi Asmens prašymą ji išnagrinėja per 30 kalendorinių dienų. Nurodytas terminas gali būti pratęstas dar 60 kalendorinių dienų iš anksto pranešant Asmeniui, jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi arba dėl savo įgyvendinimo sudėtingumo ar kitų objektyvių priežasčių, sąlygoja ilgesnio termino būtinumą.
 13. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai. Gavus akivaizdžiai nepagrįstą ar piktnaudžiaujant savo teise pateiktą prašymą, ar kitais Reglamento 12 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais, Bendrovė iš Asmens turi teisę reikalauti atlyginimo už prašymo įgyvendinimą.
 14. Dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo Asmuo gali kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, taip pat į teismą.
 15. Su Bendrove Asmuo gali susisiekti asmens duomenų tvarkymo klausimais šiais būdais:

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šią Politiką, laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Bendrovė įsipareigoja pranešti Asmenims apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus Bendrovės tinklapyje ar kitu Bendrovės pasirinktu būdu prieš įsigaliojant tokiems pasikeitimams.

 

 

_______________________________________________________________

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. Cookies). Slapukai yra naudojami [pvz.: statistikos, rinkodaros, naršymo paspartinimui ir pan.] tikslais. Jei sutinkate, kad slapukai būtų naudojami šiems tikslams, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės mūsų interneto puslapiu. Daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close